Evaluering og opfølgning

Evalueringsplan på Nr. Lyndelse Friskole

Med følgende evalueringsplan ønsker vi at rette fokus på den daglige undervisning på Nr. Lyndelse Friskole med henblik på at belyse og videreudvikle såvel den faglige undervisning som elevernes sociale kompetencer.

Vi vil gennem evaluering løbende vurdere og udvikle vores samlede undervisningstilbud på Nr. Lyndelse Friskole.

Det er vores mål at gøre brug af evalueringsformer, der afspejler skolens hverdag og værdier. Det er derfor vigtigt for os, at en del af evalueringsformen bygger på den ligeværdige samtale mellem lærere, elever og forældre. Gennem dialog får vi belyst hvilke værdier og visioner, vi som skole finder vigtige, således at evalueringen danner grobund for at videreudvikle en god skole.

Vi har valgt følgende hovedoverskrifter i vores evalueringsplan:
– Evaluering af den daglige undervisning
– Evaluering af skolens samlede undervisning
– Evaluering af sociale kompetencer og skolens værdier.

Evaluering af den daglige undervisning

– Den løbende evaluering af elevens udbytte af undervisningen sker dels gennem samtaler på klassen i forbindelse med den daglige undervisning og dels gennem samtale mellem den enkelte elev og lærer. Samtalerne vil danne grobund for det videre undervisnings- og udviklingsforløb.

– Hvert år afholdes der forældremøde i hver klasse, hvor forældre bliver præsenteret for undervisningsplaner og progressionen i undervisningen. Ligeledes orienteres forældrene om elevernes udbytte af undervisningen.

– Hvert år afholdes der forældresamtaler i hver klasse, hvor den enkelte elevs behov, forudsætninger og udbytte af undervisningen drøftes med forældrene.

– I forbindelse med evaluering af undervisningen i de enkelte klasser, står det den enkelte lærer frit for at bruge de evalueringsformer, som man finder bedst egnede til formålet(fx port folio, spørgeskema, SMTTE-modellen, samtale)
Den enkelte lærer har også mulighed for at bruge test og diagnostiske prøver som et redskab til at vurdere elevens udbytte af undervisningen.

– På hvert klassetrin vil der i løbet af året blive evalueret minimum et forløb/indsatsområde. Evalueringen vil blive lagt ud på den aktuelle klasses forældreintra. På skolens hjemmeside vil man efterfølgende kunne læse hvilke indsatsområder vi har valgt at arbejde med på baggrund af disse evalueringer.

– Emner og projekter for hele skolen bliver evalueret af personalet. Erfaringer, ideer og tiltag føres til referat og bliver lagt ind på lærerintra. Mindre projekter evalueres af de involverede parter, og erfaringer gives videre på lærerintra.

– Hvert år afholdes der 3 pædagogiske møder samt 1 pædagogisk weekend, hvor der arbejdes med udvikling og evaluering af forskellige emner, der vedrører skolens hverdag eller vores værdigrundlag.

Evaluering af skolens samlede undervisning

Hvert år inden skoleårets udgang foretages der en pædagogisk drøftelse med henblik på vores samlede undervisningstilbud. Der vil blive taget udgangspunkt i de evalueringer, der er lavet i årets løb.

– Resultatet af de evalueringer, der er blevet lavet på de enkelte klassetrin i årets løb, vil give et indblik i skolens samlede undervisning, og man vil på skolens hjemmeside kunne læse om, hvilke indsatsområder vi har valgt på baggrund af disse evalueringer.

– Skolens samlede undervisningstilbud evalueres løbende af skoleledelsen i samspil med personale, bestyrelse og skolens tilsynsførende.

– Inden skoleårets start udpeges der nogle områder, som skal evalueres i løbet af året. Disse aftales i fællesskab mellem skolens ledelse og de ansatte, således at der sikres en kontinuitet i evalueringen over en årrække.

– Hvert år på skolens generalforsamling aflægger skolens tilsynsførende sin beretning fra sine tilsynsbesøg. Der bliver altid lagt op til kommentarer og drøftelse efterfølgende. Beretningen kan også læses på skolens hjemmeside.

Evaluering af sociale kompetencer og skolens værdier

Skolens ledelse, personale, forældre samt bestyrelse vil løbende drøfte skolens værdier og evaluere disse i forhold til skolens praksis. Til dette formål vil man kunne gøre brug af forskellige evalueringsformer, som fx spørgeskemaundersøgelser eller dialog ved generalforsamling, forældremøder, bestyrelsesmøder og personalemøder.

Da der er i den almindelige undervisning er fokus på at udvikle elevernes sociale kompetencer med fokus på fællesskab og trivsel, vil dette også blive evalueret. Det er frit for, hvordan den enkelte lærer vil arbejde med og evaluere dette, da det afhænger af den enkelte klasse. Evalueringsformerne kan bl.a. være snakke med den enkelte elev, snakke med klasse, skole-hjemsamtaler, spørgeskemaundersøgelse m.m.

Opfølgning:

Hvert år i april evalueres årets evalueringspunkter. Derefter laves en opfølgningsplan, og der aftales hvilke punkter, der skal være fokus for evalueringen  det kommende skoleår. Opfølgningen skrives ind i den samlede evaluering.


Evaluering 14-15
Evaluering 15-16
Evaluering 16-17
Evaluering 17-18 
Evaluering 18-19
Evaluering 19 – 22
Evaluering 22 – 23