Bestyrelsen

Hvem består skolebestyrelsen af?

Bestyrelsen, som er skolens øverste myndighed, vælges på den årlige generalforsamling.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 5 skal være valgt blandt forældre til børn på skolen og 2 valgt fra skolekredsen. Skolekredsen består af forældrene samt andre, der føler sig knyttet til skolen og ønsker at bidrage til skolens opretholdelse.

For yderligere information se under “Formelle krav” og derefter “Vedtægter”.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Derudover er der underudvalg som eksempelvis bygningsudvalg og identitetsudvalg.
Ved behov for ansættelse af fast personale nedsættes et ansættelsesudvalg fra gang til gang.

Hvor ofte er der bestyrelsesmøde?

Der er gennemsnitligt 1 bestyrelsesmøde pr. måned. Datoer for disse møder fastlægges af bestyrelsen på første bestyrelsesmøde efter konstitueringen. Datoer kan efterfølgende ses i aktivitetskalenderen på nlf.dk og på forældreintra.

Møderne

Formanden udsender dagsorden til bestyrelsesmøderne.
Skolelederen, vicelederen og skolesekretæren deltager i bestyrelsesmøderne.

Orientering om og opfølgning på skolens budget er altid et fast punkt på dagsordenen
Det enkelte bestyrelsesmedlem har gennem bestyrelsesarbejdet mulighed for at præge diskussionerne og beslutningerne omkring skolens drift og skolens værdier.

Fortrolige punkter er på en særskilt dagsorden for et lukket bestyrelsesmøde, hvor kun bestyrelsen og skolens ledelse kan deltage.

Ansvar

Bestyrelsen har ansvar for den overordnede ledelse af skolen og dermed ansvar for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med vedtægter og lovgivning.

Skolelederen har ansvaret for den daglige drift af skolen.

Skolelederen og lærerstaben har ansvaret for undervisningen, herunder indhold og det faglige niveau. Se under “Det formelle” og derefter “Vedtægter”.

Klik på et af de følgende links, for at læse formandens beretning.

Formandens beretning 17

Formandens beretning 18

Formandens beretning 19

Formandens beretning 20

Formandens beretning 21