ABC

ABC om Nr. Lyndelse Friskole

En brugsanvisning om stort og småt på skolen.

Aktivitetskalender

Der udsendes en aktivitetskalender for hvert skoleår inden skoleårets
start, hvor forældremøder, lejrskoler, skolefester, emneuger etc. er påført. Da vi har en
forventning om, at eleverne deltager i alle de skolearrangementer, der er for dem, og vi har
en forventning om, at forældrene deltager i så vid udstrækning, som muligt, så er det
vigtigt, at man får skrevet disse begivenheder ind i ”familiekalenderen”. Der vil komme en
reminder på tirsdagsnyt kort før arrangementerne.
Der kan ske ændringer i løbet af året, så derfor er det vigtigt, at man får læst Tirsdagsnyt,
hvorpå vi altid vil skrive ændringerne, så man kan være opdateret.

Alkoholpolitik

: Skolen har en alkoholpolitik for elever og ansatte. Elever må ikke indtage
alkohol på skolen eller i skolemæssige sammenhænge, fx. lejrskole, fester og lignende.
De må ligeledes ikke møde op på skolen eller i skolemæssige sammenhænge og have
drukket alkohol. Sker dette er det bortvisningsgrund

Arbejdslørdag

Der afholdes 2 arbejdslørdage i løbet af året – en om efteråret samt en om
foråret, hvor der laves udvendige og indvendige vedligeholdelsesopgaver. Det er af stor
vigtighed, at der kommer mange forældre, så vi kan sørge for, at vores skole fremstår pæn
og vedligeholdt til glæde for vores børn, og ligeledes giver det os mulighed for at holde
vedligeholdelsesudgifterne nede.
Dagen er samtidig en god måde at lære hinanden at kende på tværs af klasserne. Der vil
være mulighed for på forhånd at ønske, hvilke aktiviteter man gerne vil beskæftige sig
med. Der vil være nogle, der sørger for en dejlig frokost, og der vil være mulighed for
børnepasning.

Arrangementer

Som skole prioriterer vi, at vi laver nogle fælles arrangementer både i og
uden for skoletid. Vi forventer, at eleverne deltager i disse arrangementer, ligesom de
deltager i den almindelige skolehverdag. Vores skole er en skole, der vægter fællesskabet
meget højt, og derfor er disse fælles arrangementer af stor vigtighed for vores skole, og
det værdigrundlag som vi bygger vores skole på.

Bestyrelsen

Skolens bestyrelse består af 7 personer, der vælges blandt forældrene og
medlemmer af skolekredsen. Valget foregår på generalforsamlingen og gælder for 2 år ad
gangen. På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen
sig.

Bibliotek

Skolen har ikke et rigtigt bibliotek, men vi har et godt samarbejde med Center
for Undervisningsmidler og det lokale bibliotek i Årslev.

Brandøvelse

Hvert år i maj afholder vi en brandøvelse. Forinden har klasselæreren
gennemgået skolens brandinstrukser med deres klasse, så alle er bekendt med dem inden
øvelsen. Brandinstrukserne samt plan over nødudgange hænger i alle klasser og
faglokaler.

Bygninger

Skolen råder over ca. 2150 m2 lokaler. Der er gode faglokaler, og
bygningerne lever op til de krav, der stilles, både pædagogisk og sikkerhedsmæssigt.

Bøger og UV. materiale

 Bortset fra ting til penalhuset får eleverne udleveret det
nødvendige UV-materiale. Bøger skal indpakkes i beskyttende omslag straks efter udleveringen. Hvis bøgerne smides væk eller bliver ødelagt, skal eleverne selv erstatte dem.

Computer

Eleverne i 6.-9. klasse får stillet en personlig computer til rådighed til
skolebrug. Derudover har vi på skolen computere og IPads til skolens øvrige klasser.
Medbringelse af egen computer er altid på eget ansvar.
Sker der noget med computeren i skoletiden, er den ikke dækket af skolens forsikring.

Dansk Friskoleforening

Alle hjem er automatisk medlem af Dansk Friskoleforening, som
er en upolitisk interesseorganisation, der varetager friskolernes interesser. Dansk
Friskoleforening holder årligt et årsmøde. Som medlem har man mulighed for at deltage i Dansk Friskoleforenings kurser og møder, og man har stemmeret ved deres
generalforsamling.

Ekstra hænder

I de yngste klasser er der en pædagog med i en del af timerne, så der dermed er ekstra hænder

Elevråd

Elevrådet består af elever fra 6. – 9. kl. Der afholdes elevrådsmøder ca. 6-8 gange om året. Elever tager på disse møder ting op, som de finder aktuelle. Det kan være ønsker om forbedringer, evalueringer eller nye tiltag. Disse ting bliver fremlagt på lærermøderne, af den lærer der er med til elevrådsmøderne. Elevrådet kan derudover have opgaver til skolens arrangementer og har mulighed for selv at arrangere noget. Samtidig skal elevrådet arbejde med skolens undervisningsmiljø.

Emneuger/fagdage

Der er tradition for at afholde emneuge i uge 40. Derudover
har vi også andre anderledes uger eller dage. Disse kan man se på skolens kalender.
Elevernes normale skema vil blive brudt op disse dage/uger, og de vil kunne have
anderledes sluttidspunkter.
Disse anderledes skoledage giver gode muligheder for opbrud af dagligdagen, ud-af-huset
aktiviteter og fordybelse i såvel faglige som ikke fagspecifikke kundskaber. Af og til slår vi
flere klasser sammen

Energidrik

Energidrikke indeholder større mængder koffein, hvilket ifølge Fødevarestyrelsen påvirker børn og unges indlæringsevne og velbefindende negativt. Energidrikke er derfor forbudt i såvel skoletiden som til skolens arrangementer.

Fagdage

Hver klasse har 3-4 fagdage i løbet af året. På fagdagene har eleverne oftest
samme fag hele dagen, hvilket giver eleverne mulighed for at arbejde koncentreret med et
fagligt område. Herved skabes der optimale muligheder for faglig fordybelse og
anderledes tilgange til faget. Den enkelte lærer kan dog også vælge at sammensætte
dagen af flere fag, hvor dette giver mening. Fagdagene slutter kl. 13.35.

Faglige dage

I foråret har 9. klasse fagdage, så de har mulighed for at forberede prøvefagene.

Fastelavnsfest

Der holdes to fastelavnsfester.
Den ene er for børnene fra bh.kl. til og med 3. kl. Den afholdes i skoletiden.
Den anden fastelavnsfest er for 4. klasse til og med 6. klasse. Den afholdes om aftenen.

Folkeskolens prøve

Som slutning på 9. klasses skolegang afholdes folkeskolens Prøve (tidligere Folkeskolens Afgangsprøve).

Forældredag

Der afholdes ikke specielle forældredage, men man er altid velkommen til
at være med sit barn i skole. Det kan godt være, at man bliver sat til at give en hånd med.
Hvis en lærer bedømmer, at det er bedst for barnet eller klassen, at der holdes pause med
besøg i en klasse, vil man få besked derom.

Forældrefest

En gang om året bliver der arrangeret en forældrefest for forældre, skolekreds samt ansatte på stedet. Festen bliver altid planlagt af 8. klasses forældre.

Forældremøder

I begyndelsen af skoleåret afholdes forældremøder i de enkelte klasser,
hvor lærerne fremlægger en plan for det kommende skoleår. Endvidere snakkes der om
klassens trivsel, lejrskole m.m. Forældre er også velkomne til at komme med indslag.
Derudover indkaldes der til forældremøder efter behov. Som skole ser vi klassens liv og
trivsel som et fælles anliggende, og vi mener derfor, at det er vigtigt, at skolen altid har
mulighed for at deltage i møder, der handler om klasserne. Derfor er man som forælder
også velkommen til at kontakte skolen, hvis man mener, der er et behov for et
forældremøde

Forældresamarbejde

Vi anser det for at være af stor vigtighed, at der er en god kontakt
mellem skole og hjem. Det forventes, at man møder op til arrangementerne på skolen, i så
vid udstrækning, det er muligt, da det er af stor betydning for samarbejdet både mellem
forældre/forældre og forældre/skole, at man kender hinanden. Ligeledes har vi en
forventning om, at forældre bakker op om skolens arrangementer ved ikke at fritage deres
børn fra at deltage i skolearrangementer efter skoletid, da disse er af stor betydning for
udviklingen af de værdier, vores skole bygger på.

Fravær

Ved sygdom eller andet fravær skal forældrene give besked til skolens kontor
mellem kl. 7.30 og 8.15. Dette kan ske pr. telefon 63 900 100 eller mail: info@nlf.dk. Hvis
sygdommen strækker sig over flere dage, er det vigtigt, der bliver ringet/mailet hver dag.
Hvis man på forhånd er vidende om, at sygdommen varer flere dage, kan man dog oplyse
dette, når man ringer den første fraværsdag.
Hvis ens barn af en eller anden grund skal have fri, så kontakter man klasselæreren. Dog
skal man kontakte skolens leder, hvis man skal have fri mere end 2 dage.
Man skal altid forklare grunden til ens barns fravær, da vi som skole skal notere, om der er
tale om lovligt eller ulovligt fravær, så det er ikke nok, at man skriver, at ens barn holder fri.
Da det er vigtigt, at man begrænser elevernes fravær mest muligt, kan vi ikke give fri til
frisør, indkøbsture og lignende. Vi vil ligeledes gerne henstille til, at man først tager på
weekendtur og lignende, når skoledagen er slut.
Vi forventer, at man lægger sin ferie i skolens ferie, og såfremt man som forældre vælger
at se bort fra dette, skal man huske på, at det er forældrene, der har ansvaret for, at
eleven får lært det stof, der gennemgås under fraværet, og man kan ikke forvente, at
lærerne skaffer undervisningsmaterialer, der skal arbejdes med under ferien. Det er vigtigt,
at lærerne på ingen måde får ekstraarbejde i forbindelse med det selvvalgte fravær.
Desuden skal man huske på, at det ikke kun har betydning for det barn, der tages ud af
skolen for en periode, men at det også kan få betydning for resten af klassen, da
kontinuiteten kan blive slået i stykker.

Frikvarter

Eleverne må ikke forlade skolen i skoletiden uden tilladelse fra klasselæreren.
Eleverne fra 4. klasse og op må gerne bruge salen i frikvartererne. Der er udarbejdet en plan for brug af salen. Der er ligeledes udarbejdet en plan for brug af multibanen i frikvartererne, så vi sikrer os, at alle klasser får mulighed for at bruge den.

Fællesspisning

Der arrangeres fællesspisninger i løbet af skoleåret. De planlægges og gennemføres af en gruppe forældre, der melder sig gangen før. Fællesspisningerne starter kl. 18.00, og man har selv sin tallerken, bestik og drikkelse med. Fællesspisningerne er en uhøjtidelig lejlighed til at møde den øvrige skolekreds på en uforpligtende måde.

Fødselsdage

Som hovedregel inviteres hele klassen, da det passer godt til skolens værdier mht. fællesskab, og da det styrker klassens sammenhold. Der er tradition for, at den der har fødselsdag gangen før, køber klassens gave til fødselaren. I bh. kl. tager hele klassen og bh. kl. lederen på besøg i hjemmet i skoletiden. Fra 1. klasse af foregår det efter skoletid eller i weekender. Der synges fødselsdagssang for fødselaren til morgensang.

Før-SFO

Skolen tilbyder forårs-SFO. Den starter d. 1. april for de børn, der skal starte i børnehaveklasse efter sommerferien. Der er lavet en selvstændig folder, der fortæller nærmere om indholdet.

Første skoledag efter sommerferien 

Alle elever møder fra  kl. 8.00 – kl. 11.00.  Mange forældre er med denne dag. Fra kl. 9.30 serveres der forældrekaffe i gymnastiksalen. 
Minispiren: Minispiren starter 1. april og er vores forårs-SFO

Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned og indkaldes med min. 14 dages varsel. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest d. 1. marts.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 1/5 del af forældrekredsens og skolekredsens medlemmer ønsker det. Det er vigtigt at møde op til generalforsamling, da det er her man kan gøre sin indflydelse gældende.

Gårdvagter

Der er altid gårdvagter ude fordelt rundt på skolens areal. Derudover kan eleverne altid komme på lærerværelset i frikvartererne, hvis der er noget, de skal have hjælp til.

Handicapvenlig

Skolen er kørestolsvenlig. Der er handicaptoilet på skolen.

Hjemmesko

Elever færdes inden døre i skiftesko, så vi sparer på rengøringen, og
klasselokalet fremstår pænt.

Idrætsdag

Der afholdes en årlig idrætsdag sammen med de andre friskoler i området, men det vurderes fra år til år, hvilke klasser, der deltager.

Idrætsundervisningen

Der skal medbringes idrætstøj til timerne. Fra sommerferien, indtil efterårsferien og fra påske og til sommerferien er vi som udgangspunkt ude, og der skal derfor også medbringes udendørstøj. Undervisningen foregår her på friskolen. Dog lejer vi os ind i Carl Nielsen Hallen 2 gange om ugen, således at de ældste elever også kan benytte Carl Nielsen Hallen samt deres atletikanlæg.

Hvis en elev skal fritages fra idræt, skal eleven have en seddel med hjemmefra. Hvis ikke eleven har en seddel med forventes det, at han/hun deltager i idrætstimen.
Hvis man ikke kan være med til idræt, så får man ikke fri, men vi forventer, man er til stede og hjælper til som fx tidstager m.m.

Alle elever skal i bad efter idræt.

Indbetaling af skolepenge

Første faktura kommer i papirform. Herefter opfordrer vi til, at man tilmelder sig til og benytter betalingsservice (PBS)

Indskrivning/indmeldelse

Hvis man ønsker at få sit barn skrevet op på skolen, skal man ringe og snakke med sekretæren eller skolelederen. De vil sende en indmeldelsesblanket, som skal udfyldes og returneres til skolen personligt, pr. post eller mail. Når skolen har modtaget indmeldelsesblanketten får man en kopi retur, så man på den måde er sikker på, at skolen har modtaget indmeldelsen.
Ønsker man, at ens barn skal starte i en af de eksisterende klasser, skal man kontakte skolelederen.

Mht. optagelse i forårs SFO og børnehaveklasse har vi følgende procedure: I slutningen af september måned vil de første 22 elever på listen blive kontaktet, og de vil blive inviteret til et møde med skolelederen, så de kan høre nærmere om skolen og få en rundvisning. Efterfølgende vil man blive bedt om at tage stilling til, om man ønsker pladsen.
Selve indskrivningen finder sted i januar.

Internetopkobling

Der er trådløst netværk over hele skolen.

Intra

Skolen har både forældre- og elevintra. Hvor meget eleverne bruger elevintra afhænger af alder. Mht. forældreintra så forventer vi, at man som minimum er inde og tjekke forældreintra et par gange om ugen, da vi som skole lægger meget vigtig information ud på intra. Samtidig vil vi gerne understrege, at intra skal bruges til information og ikke debat. Her er den mundtlige form at foretrække. Man kan ikke give dag til dag beskeder på intra. Personalet bestræber sig på at svare hurtigt på beskeder, men da personalet har mange andre arbejdsopgaver, kan der godt gå op til 3 arbejdsdage.

IT

Eleverne bruger IT i undervisningen. Hvor meget og hvordan afhænger af klassetrin. IT bliver brugt i de sammenhænge, hvor det har et fornuftigt pædagogisk formål, og vi underviser vores elever i brugen af IT. Vi har en del undervisningsmaterialer, der er IT- baserede.

Julebasar

Hvert andet år (i ulige år) afholdes der julebasar på lørdagen før 1. søndag i advent. Her er alle klasser og forældre i gang med at skaffe penge til en eller anden ting, som vi ønsker os til fælles glæde. Det er
elevrådet, der undersøger, hvad ønskerne blandt eleverne er.

Karakterer

Der gives ikke karakterer på skolen, undtagen i 9. klasse. Derimod får eleverne løbende tilbagemeldinger, på det de laver, så de ved, hvad de har styr på, og hvad der skal arbejdes videre med.

Klasseforældrerepræsentanter

Der vælges minimum 3 forælderepræsentanter for hver klasse, som laver/organiserer en eller flere fællesoplevelser for forældre og børn. Forældrerepræsentanterne formidler også samarbejdet ved større forældrearrangementer, f. eks. julebasar.

Klassevenner

Eleverne i Minispiren tilknyttes eleverne i 5. klasse, således at eleverne fra 0.klasse får deres helt egen personlige klasseven i 5. klasse.
Klassevenner mødes af og til ved forskellige lejligheder, og når skolen tager på fælles lejrskole, hjælper de store klassevenner i høj grad de små.

Klippeklistre dag

Der er en fælles klippeklistre dag op til december– eller i starten af december, hvor vi pynter skolen og klasserne op til jul.

Konfirmation

Der er tradition for, at vores elever bliver konfirmeret i Nr. Lyndelse Kirke. Vi samarbejder med præsten, således at konfirmationsforberedelsen bliver lagt ind i elevernes skema. Hvis man ønsker sit barn konfirmeret i en anden kirke, kan det sagtens lade sig gøre, såfremt konfirmationsforberedelsen i den anden kirke ligger samtidig med konfirmationsforberedelsen i Nr. Lyndelse Kirke eller uden for skemaet.
Hvis dette ikke er tilfældet, kan vi som skole give fri til, at man de sidste 6 gange følger konfirmationsforberedelsen i den kirke, hvor man skal konfirmeres. Indtil da kan man følge konfirmationsforberedelsen i Nr. Lyndelse Kirke.

Kulturel rygsæk

Skolen deltager i Fåborg Midtfyns Kommunes kulturelle tilbud, hvor hver klasse hvert år får en kulturel oplevelse eksempelvis inden for dans og ballet, arkitektur, billedkunst osv.

Lejrskoler

Der afholdes lejrskole fra 1. klasse og opefter. Dog er der ingen lejrtur i 6. klasse. De yngste klasser har kun et par enkelte overnatninger. 1. klasse har en overnatning på skolen sammen med deres dansk- og matematiklærer. De øvrige klasser har to lærere med på lejrskole. Turens destination fastlægges i et samarbejde mellem lærer, elever og forældre. Ofte tager eleverne i 7. klasse til Bornholm, 8. klasse til København og i 9. klasse vælges der mellem tre destinationer: Amsterdam, Berlin og Prag.

Ture og lejrskole betales ud over skolepengene. Der er et loft på, hvor meget de enkelte lejrskoler må koste. Hvert 3. år afholdes der en fælles lejrskole for hele skolen. I det skoleår er det kun 7., 8. og 9. klasse, der tager af sted på deres egen klasselejrskole.

Lektionslængde

Lektionerne er på 45 min. Undervisningen starter omkring kl. 8.15 (lige efter morgensang).
1. frikvarter er kl. 09.45 – kl. 10.05 
2. frikvarter er kl. 11.35 – kl. 12.05
3. frikvarter er kl. 13.35 – kl. 13.45

Luciaaften

Hvert andet år (lige år) har vi luciaaften her på skolen. Den foregår i midten af december. Her optræder klasserne med musikalske indslag af forskellig art, som de har øvet på i musik.
7.-9. klasses piger går luciaoptog.

Lærer-elev relation

Skolen har udformet et regelsæt for lærer-elevrelation, som alle ansatte på skolen er bekendt med, og som alle ansatte er forpligtet på at efterleve.

Maratonhockey

En gang om året afholder vi en 24-timers hockeyturnering for eleverne fra 7.- 9. klasse. Her dyster vi mod Højby Friskole i 24 timer. Der spilles både drenge-, pige-, mix-, gamle-elever og forældrekampe. Vi skiftes til at afholde stævnet.

Mobbepolitik

Skolen har udarbejdet en trivselspolitik, som ligger på skolens hjemmeside.

Mobiltelefoner

Skolen har udarbejdet en mobiltelefonpolitik, som ligger på skolens hjemmeside og intra. Denne politik indeholder udover mobilpolitik også en politik vedr. de sociale medier samt brug af billeder.
Mobilerne bliver låst inde i skoletiden og låses ud igen, når skoledagen er slut
Derudover gør vi opmærksom på, at medbringelse af mobiltelefon og computer altid er på eget ansvar.
Sker der noget med mobilen eller computeren i skoletiden, er den ikke dækket af skolens forsikring.

Morgensang

Hver skoledag starter med en morgensamling, hvor der synges en salme/sang, bedes Fadervor og synges endnu en sang. Herefter bliver der sunget fødselsdagssang, hvis der er en elev, der har fødselsdag. Sommetider er der en klasse, der optræder for de andre. Sommetider er der en lærer, der fortæller eller viser noget. Til slut gives der beskeder.

Forældre, søskende og bedsteforældre er velkomne til at deltage i morgensang.
Vi vil gerne have, at morgensang er en rolig og god start på dagen. Derfor skal alle mobiltelefoner være på lydløs og gemt væk, og små søskende skal forholde sig roligt. Der er som regel altid 10 – 15 forældre med til morgensang. Eleverne skal medbringe sangbogen til morgensang. Sangbogen kan købes på kontoret.

Musical

Hvert 3. år laver hele skolen en musical, hvor alle elever medvirker enten i kor, som musiker eller som skuespiller. Musical-forløbet strækker sig over 14. dage. Der er forestillinger onsdag og torsdag aften i den sidste uge, hvor alle elever selvfølgelig skal deltage.

Musikskolen

Faaborg-Midtfyns Musikskole har undervisning her på skolen. Der er som regel klaver og musikalsk grundskoleundervisning her på stedet.
Musikskolens tlf. nr. 72 53 83 60.

Opvækst- og læring

Skolen samarbejder med ”Opvækst og læring” i Faaborg-Midtfyn Kommune. Her kan man som skole eller forældre henvende sig, hvis der er brug for ekstra indsatser. Det kan fx være, hvis barnet har faglige eller sociale problemer, hvor man har brug for hjælp eller sparring.

Ordbøger

Eleverne har adgang til at bruge online ordbøger derhjemme. De får udleveret et personligt UNI-login, som skal bruges i den forbindelse. Hvis eleverne ønsker ordbøger i papirudgaven, skal de selv anskaffe dem.

Parkering samt aflevering/afhentning af børn

Man må ikke parkere eller sætte børn af på området mellem skolen og basket-banen, men man skal bruge forældreparkeringspladserne (foran rundingen), både når man parkerer, og når man sætter børn af. Skulle der ikke være plads, skal man bruge de parkeringspladser, der er mellem containerne og Kirkestien (dvs. ved multibanen)
Parkeringspladserne langs skolens bygninger er i skoletiden forbeholdt de ansatte, da deres biler ellers holder og generer, de børn, som i frikvarterne gerne vil lege på rundingen, det er derfor vigtigt, at parkeringspladserne langs skolen kan bruges af de ansatte.
Når der er arrangementer, er det vigtigt, at man, når man parkerer bilen på vejene omkring skolen, sørger for, at det er muligt for brede køretøjer, fx. redningskøretøjer, at komme igennem. Derfor må der kun holde biler i den ene side af vejen.

Praktik

8. klasse skal ud i skolepraktik i 5 dage, og 9. klasse skal ud i erhvervspraktik i 5 dage.

Praktisk- musiske fag og valgfag

Vores elever har musik i 0.- 6. klasse, sang i 1.- 3. klasse,Håndværk og Design i 4.- 6. klasse og endelig madkundskab i 6. klasse.
I 7. og 8. klasse har eleverne valgfag. Inden de starter i 7. klasse, skal de vælge, om de vil have Håndværk og Design eller musik. Valgfagene afsluttes med en prøve i slutningen af 8. klasse.

Man kan ikke skifte valgfag.

Praktik: 8. klasse skal ud i skolepraktik i 5 dage, og 9. klasse skal ud i erhvervspraktik i 5
dage.

Projektopgaven i 9. klasse

Skal være færdig inden udgangen af april. Fremlæggelse sker som regel en eller to aftener, hvor forældrene samt 8. klasse er inviteret. Eleverne har mødepligt til disse fremlæggelser.

Rengøring

Der er ansat personale til den daglige rengøring. Eleverne rydder selvfølgelig op efter sig selv. Endvidere tørrer de borde og tavle af, tømmer papirkurv og fejer gulve i klasselokalet.

Rusmidler

Elever må ikke indtage nogen form for rusmidlerpå skolen eller i skolemæssige sammenhænge. fx lejrskole, fester og lignende. Sker dette kan det være bortvisningsgrund.

Rygning

Der er totalt rygeforbud for børn og unge, ansatte, forældre og andre, der opholder sig på skolens grund. Dette forbud gælder hele matriklen og alle tider af døgnet. Det betyder, at der bl.a. ikke må ryges på skolens grund i forbindelse med forældremøder og andre skolearrangementer.

Sekretær

Træffes hver dag fra kl. 7.30 – 13.30 på tlf. 63 900 100.

Sidste skoledag inden juleferien

Der julehygges i klasserne, der spilles banko, og vi går i kirke. Skoledagen slutter for alle kl. 12.50. Hver elev medbringer en gave til bankospillet efter aftale med klasselæreren

Sidste skoledag inden sommerferien

Dagen består af oprydning i klasserne og en eller anden form for fællesaktivitet. Vi slutter af med at synge feriesangen i gymnastiksalen og ønsker hinanden en god sommerferie kl. 12.50.

Skolebus

Den kommunale bus henter og bringer skolens elever i henhold til busplan.

Skolefest

Der er skolefest fredag i uge 40 fra kl. 18.00-21.00. Aftenen starter med, at 6.- 7. klasse viser skuespil. Derefter ryddes salen, og der bliver dækket op til café, som 4. klasses forældre står for. Samtidig bliver der lavet diskotek for eleverne. 8. klasse laver en slikbod og biograf for de mindste, og 9. klasse sælger øl og sodavand.

Skole-hjem samtaler

I januar og februar afholdes der samtaler mellem forældre og lærere omkring den enkelte elev.
8. og 9. klasses skole-hjem samtaler ligger dog allerede i november måned.
Fra 7. klasse og opefter plejer eleverne også selv at deltage i samtalerne.
Man kan se, hvornår samtalerne er placeret på den kalender, der sendes ud inden skolestart.
Hvis man som familie er forhindret i at deltage i samtalerne, kan man ikke forvente en ny samtale, men man kan aftale et møde med klasselæreren, hvor denne har orientering med fra de øvrige lærere/fritidsordning.

Skolekomedie: 6. og 7. klasse

Der arbejdes med komedien fra onsdag kl. 12.00 i uge 39 samt hele uge 40. Der sluttes med en forestilling fredag aften.

Skolekredsen

Består af tidligere forældre og andre med interesse for Nr. Lyndelse Friskole.
Det første halvår efter at ens barn er gået ud af skolen, er man automatisk medlem af skolekredsen og får tilsendt det materiale og de indbydelser, der udsendes til skolekredsen. Derefter får man tilsendt et girokort, hvor man kan indbetale et frivilligt beløb, hvilket så giver medlemsskab af skolekredsen. Som medlem af skolekredsen har man stemmeret til skolens generalforsamling.

Skolemælk

Forældrene bestiller selv skolemælk på Skolemælk.dk

Skolepenge

Betales månedsvis forud. Der betales d. 1. hver måned. Juli måned er betalingsfri. Prisen fastsættes af bestyrelsen.. Der betales én pris for et barn fra 0.kl-3. kl., og en anden pris for 4.-9. klasse. Der betales en tillægspris for barn nummer 2. Barn nummer 3 og 4 er gratis.
Der pålægges et rykkergebyr på 100 kr. ved for sen indbetaling.
Skolepengene dækker undervisningen, skolebøger og fotokopier i forbindelse med undervisningen. Ture og ekskursioner betales derudover.
Der kan hvert år søges om tilskud til skolepengene, hvis man opfylder betingelserne herfor. Skolepengetilskuddet tildeles efter ansøgning ud fra indtægten året før.

Skolernes motionsdag

Vi har tradition for at deltage i skolernes motionsløb, som er den sidste dag før efterårsferien. Her slutter skoledagen kl. 12.50.

Specialundervisning

Elever, der har behov for specialundervisning, tilbydes dette i samråd med forældre, Opvækst- og læring samt lærere.

Spiren

Er Nr. Lyndelse Friskolens skolefritidsordning for eleverne i bh.kl. – 3. kl. Den er åben fra kl. 6.30 – kl. 8.00 og fra kl. 12.50 – kl. 16.30. I skolens ferie er der åbent fra kl. 6.30 – 16.30. Dog holder Spiren lukket i ugerne 28 –29 –30, mellem jul og nytår samt fredag efter Kristi Himmelfartsdag.
Da man fra kommunens side har valgt ikke at yde søskendemoderation til friskoleelever, har vi som skole valgt at betale søskendemoderationen, dvs. der ydes rabat på den billigste pasning.

Smartboards

Skolen har smartboards i alle klasselokaler samt i fysiklokalet.

Sundhedsplejerske

Vi samarbejder med den kommunale sundhedsplejerske, som kommer og laver sundhedsundersøgelser. Man kan i øvrigt altid selv henvende sig til skolesundhedsplejersken.

Svømmeundervisning

Vi har ikke mulighed for at tilbyde svømmeundervisning.

Søde sager

Man må ikke have slik, sodavand og lignende med i skole. Vi opfordrer i det hele taget til, at man sørger for at give sit barn en god og solid madpakke med. Ligesom vi forventer, at de har fået en god og solid morgenmad, da dette er et godt og nødvendigt udgangspunkt for læring.

Tandpleje

Eleverne modtager med posten indkaldelse til tandlægen. Eleverne skal selv sørge for transport til og fra tandlægen.

Tirsdagsnyt

Hver tirsdag udsendes et ugebrev –  kaldet Tirsdagsnyt- til alle familier på skolen over skolens intra. Her kan man læse om, hvad der sker på skolen i den kommende tid og evt. en kort kommentar til ugen, der gik. Vi forventer, at alle forældre læser Tirsdagsnyt, da det er her, vigtige beskeder bliver givet.

Trafik til og fra skole

Vis hensyn også ved kørsel til og fra skole. Skolen ligger i et villaområde, og mange børn færdes til og fra skole på de smalle veje.
Indkørsel til skolen sker ad indkørslen nærmest Bregnevej, og udkørsel ad vejen nærmest huset, altså rundkørsel.

Udlejning

Som forældre eller medlem af skolekredsen kan man leje skolens gymnastiksal til badminton eller private fester. Aftale herom træffes med skolens pedel. Stole, borde og porcelæn op til 60 personer udlejes ligeledes.

Udmelding af skolen

Skal ske med en måneds opsigelse pr. d. 1. i måneden.

Undervisningsfri (fast hver uge)

Læs evt. også punktet ”Fravær”
Skolen kan ikke give fri til, at en elev fast skal have fri x antal lektioner om ugen. Det er der flere grunde til. Det er  i strid med de retningslinjer som Undervisningsministeriet har fastlagt indenfor området. Endvidere vil det få indflydelse på ikke kun undervisningen af den pågældende elev, men også på det fællesskab, der er i og omkring klassen, hvis en elev tages ud af undervisningen fast hver uge, Det vil eksempelvis være ødelæggende for gennemførelse af gruppearbejde og andre fællesaktiviteter i undervisningen. Så ud over, at man kan risikere, at en elev som tages ud af et fag, hvor der kun er få undervisnings- timer, måske slet ikke får undervisning i det pågældende fag eller kun ganske få timer, så er det også i modstrid med skolens værdisæt.

I særlige tilfælde kan det lade sig gøre at få fri op til 6 gange, som fx i forbindelse med at man skal konfirmeres i en anden kirke, så kan man de sidste 6 gange følge konfirmations- forberedelsen i den kirke, som man skal konfirmeres.

Volley-stævne

Der afholdes volleystævne for eleverne i 7. -9. kl. i foråret for friskolerne i området.

Åben skole

De Frie Grundskoler står bag dette initiativ, men alle grundskoler –friskoler som folkeskoler – er inviteret til at deltage i Åben Skole. Åben Skole foregår den første torsdag i november hvert år. Vi deltager hvert år, så alle interesserede har mulighed for at komme og se og opleve vores skole.Dette er ikke en udtømmende oversigt over alle de aktiviteter, der foregår på Nr. Lyndelse Friskole, men det er somme tider rart at se, hvad man kan forvente af et skoleår.

Ret til ændringer forbeholdes.

Revideret november 2022