Undervisningsmiljø

Undervisningsmiljøundersøgelse Nr. Lyndelse Friskole 2019

Undersøgelsen er udarbejdet i november måned 2019. Alle elever fra børnehaveklasse til 9. kl. har deltaget i undersøgelsen.

Undersøgelsen er i 4.-9. klasse foretaget ved hjælp af et online spørgeskema inden for de 5 hovedområder.
I 0.-3. klasse er undersøgelsen foretaget ved hjælp af en individuel smiley vurdering på spørgsmål læst op af læreren.

Undersøgelsen har fokus på 5 hovedområder indenfor trivsel:
• Social trivsel
• Faglig trivsel
• Støtte, inspiration og lyst til læring i undervisningen
• Fysiske rammer
• Øvrig trivsel – det som ikke direkte passer ind i de andre kategorier.

Hovedkonklusioner
Det fremgår af besvarelserne, at eleverne på Nr. Lyndelse Friskole generelt er rigtig glade for deres skole, både hvad angår social- og faglig trivsel, støtte og relationer til personalet samt de fysiske rammer på skolen.
Et lille antal elever giver udtryk for, at de har problemer med trivsel, hvilket vil blive undersøgt yderligere.

Social trivsel:
Langt de fleste af eleverne på skolen giver i undersøgelsen udtryk for, at de er glade for at gå i skole, er glade for deres klasse og føler sig i trygge rammer.
Dette kan blandt andet ses ved, at næsten alle elever svarer, de er glade for deres klasse. Ydermere giver et meget stort antal elever udtryk for, at de synes, der er en god lærer-elev relation, og at lærerne er gode til at hjælpe og støtte, når der er brug for det.

Faglig trivsel:
Størstedelen af eleverne giver udtryk for, at læringsmiljøet er godt og de gør faglige fremskridt. Dette gør sig både gældende i vurderingen af den daglige undervisning, bedømmelse af undervisningslokaler samt lærerenes arbejde og indsats med læring og faglige løft.
Rigtig mange elever tilkendegiver, at lærerne er rigtig gode til at skabe ro, vejlede, hjælpe samt støtte i undervisningen når nødvendigt. Størstedelen mener desuden, at undervisningslokalerne er gode, og der er god plads til elevernes input og ideer i undervisningen.
Støtte, inspiration og lyst til læring
Det fremgår af besvarelserne i undersøgelsen, at eleverne generelt set er meget tilfredse med det personale, de møder på skolen. Elevernes tilkendegivelser viser et billede af, at de føler, lærerne støtter dem i deres udfordringer, såvel faglige som sociale, derudover at der er arbejdsro samt mulighed for at koncentrere sig i undervisningen.
Fysiske rammer:
Eleverne er generelt meget tilfredse med de fysiske rammer på skolen. Dette gælder både de indendørs, men også de udendørs, faciliteter. Ud fra undersøgelsen kan det konkluderes, at eleverne i indskolingen og mellemtrinnet er mere tilfredse med de udendørs faciliteter, end eleverne i udskolingen er.
Der er blandt mellemtrins- og udskolingselever en del elever, der især nævner toiletforholdene som et punkt, der kunne forbedres i fremtiden.
Begge disse ting er at finde i handleplanen.
Fremtidig handleplan
For at få mest mulig effekt ud af undersøgelsens resultater, er der fastsat en arbejdsmodel til det videre arbejde.
Fremgangsmåden med det videre trivselsarbejde er som følgende:
• Trivselsundersøgelsens resultater bliver fremlagt på et lærermøde, så alle lærere er bekendte med resultatet. Desuden fastsættes hvilke områder der skal undersøges mere og behandles yderligere.
• Elevrådet er rundt i alle klasser og informerer om undersøgelses generelle konklusioner. Dette for at eleverne får en ide om hvilke punkter der kan forbedres på skolen, og hvilke der er tilfredsstillende. Derudover vil elevrådet arbejde videre med, hvordan man kan forbedre skolens udendørsfaciliteter, især med fokus på udskolingseleverne der havde de mindst positive besvarelser.
• Klasselærerne går i dialog med eleverne i klassen, angående undersøgelsens resultater for netop deres klasse. Derved kan klassernes svar uddybes, og der kan forhåbentlig findes begrundelser, og forslag, som kan omsættes til konkrete tiltag for at fremme trivselen.
• Ud fra dialogen i klasserne, undersøgelsens resultater og lærernes opfattelse, bliver der udarbejdet en yderligere, specifik handleplan med direkte tiltag til at fremme trivsel på de nævnte områder. Alt efter hvilke problematikker der er aktuelle at arbejde videre med, kan handleplanen være gældende for én klasse, flere klasser eller hele skolen. Der kan også være behov for at involvere forældre eller andre instanser for at nå det ønskede mål.
• De ønskede tiltag bliver iværksat på skolen af det relevante personale til den pågældende problemstilling.
• Tiltagene evalueres herefter løbende for, at undersøge om de har den ønskede effekt, eller der skal tænkes i andre metoder for at nå målet