Elever med særlige behov

Elever med særlige behov – hvad gør vi? 

Det er af afgørende betydning for os at skabe den rette undervisning til det enkelte barn i forhold til barnets forudsætninger og aktuelle faglige kunnen.
Vi har som følge heraf blandt andet sprogvurdering i 0. klasse, tidlig indsats i forhold til specialundervisning, læsevejledning og meget mere. Læs mere herunder:

Sprogvurdering i 0. klasse.

I løbet af september/oktober måned sprogvurderes eleverne i 0. klasse med henblik på at få viden om, hvilket sprogligt niveau eleverne befinder sig på i forhold til den forberedende læseundervisning.
Det er vigtigt, at vi ved, hvilke forudsætninger eleven har med sig, når han/hun starter i skole, således at sprogundervisningen tilpasses den enkelte elevs niveau.
Testen indeholder: opgaver om bogstavkendskab (skriftligt og lydligt), rim og ordkendskab.
Testen foretages af skolens læsevejleder i samarbejde med 0. klasses lærer.

Elever med særlige behov – tidlig indsats!

Hvis det af en elevs lærere skønnes, at eleven har faglige udfordringer/vanskeligheder, kan eleven tilbydes ekstratimer/specialundervisning så længe, der er behov. Disse timer afholdes som enetime eller på hold, men hjælpen kan også være en støtteperson, som er med i klasseundervisningen. Ekstradansk/specialundervisning kan ligge i skoletiden, hvor den enkelte elev tages ud af den ordinære undervisning, eller den kan ligge før eller efter almindelig skoletid.
Det vurderes af skolelederen, hvornår timerne skal placeres.
Behovet for støtte/ekstratimer/specialundervisning evalueres og justeres i løbet af skoleåret alt efter elevens behov.

Støtte på klassen eller på en/flere elever

I indskolingen og efter behov hos de ældre elever stilles ”ekstra hænder” til rådighed i form af en støtteperson. Støttepersonen hjælper den eller de elever, der har brug for ekstra opmærksomhed – fagligt eller socialt.
Skolen vurderer dette behov.

Hjælpemidler

Hvis det skønnes af lærer eller skoleleder, at en elev kan have gavn af en computermed diverse hjælpemidler, stillier skolen en sådan til rådighed. Eleven behøver således ikke vente til 6. klasse, hvor alle får tildelt en computer.

Faglig testning på klassen

Vi evaluerer løbende elevernes faglige udvikling. Der testes med matematiske og danskfaglige tests i 1.-6.kl. Derudover testes 7.-9.kl. ved behov.
Testresultaterne er til skolens eget brug. Hvis skolen vurderer, at der er nogle problematikker, der skal tages hånd om, vil man som forældre blive kontaktet.

Individuel testning

Skolens læsevejleder kan teste en elev individuelt, hvis der er mistanke om ordblindhed eller andre læsevanskeligheder. Der kan ligeledes testes i forhold til andre vanskeligheder som f.eks. hukommelsesproblematikker m.m. Forældrene giver tilladelse til, at skolens læsevejleder må tage disse test, og læsevejlederen vil efterfølgende gennemgå resultatet for forældrene.

Opvækst og læring Faaborg Midtfyn Kommune

Hvis det skønnes, at elevens faglige vanskeligheder kræver yderligere undersøgelse eller der ønskes faglig sparring, har vi mulighed for at kontakte Opvækst- og læring, som er skolens/forældrenes mulighed for at inddrage pædagogiske konsulenter, talepædagoger, sundhedsplejersker, ergoterapeuter m.m.

Læsevejledning

Læreren kan efter behov sparre med skolens læsevejleder om klassens faglige udvikling.
Læsevejleder og læreren kan ved behov gennemføre et læsestyrkende forløb i en given klasse. Forældre kan altid kontakte læsevejlederen angående råd og vejledning i forhold til barnets læseudvikling.

Forældrenes rolle

Hvis en elev fra skolestart eller i sit skoleforløb får faglige vanskeligheder, eller hvis I som forældre er bekymrede omkring elevens faglige udvikling – kontakt da klasselæreren/faglæreren.
Det er vigtigt for et barn med faglige eller sociale vanskeligheder, at der er et godt samarbejde mellem skole og forældre.
Faglæreren og læsevejlederen står gerne til rådighed med gode råd og sparring omkring, hvad man som forældre kan gøre for at hjælpe sit barn.
Specialundervisningslæreren vil et par gange om året orientere forældrene om elevens udvikling og videre forløb. Disse samtaler kan i nogle tilfælde være over telefon.
Hvis skole og forældre er blevet enige om, at en elev skal have tilbudt specialundervisning, er det vigtigt, at man som forældre bakker op om disse timer.

I forhold til specialundervisning kan vi oplyse, at skolen opfylder de særlige krav til kvalitetssikring af skolens specialundervisning, der er fastsat af ministeriet.